രണ്ടാം ഘട്ട ബജറ്റ് സമ്മേളനം പുനരാരംഭിച്ചു.

ന്യൂഡൽഹി:പാർലമെന്റിന്റെ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിന്റെ രണ്ടാംഘട്ടം പുനരാരംഭിച്ചു.സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിശോധന കഴിഞ്ഞ ഇൻഷുറൻസ് ബിൽ,ബാങ്കിങ് ബിൽ,പെൻഷൻ ഫണ്ട് ബിൽ എന്നിവ ഈ