യുവി എഴുത്തുകാരനാകുന്നു

കാൻസറിനെ മുട്ടുകുത്തിച്ച് തിരിച്ചെത്തിയ ഇന്ത്യയുടെ ഹീറോ പുസ്തകരചയിതാവാകുന്നു. തന്റെ പിതാവായ യോഗ് രാജ് സിങിനെക്കുറിച്ചാണ്  യുവി എഴുതാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. “അരഗന്റ്