യുവതിയുടെ വികൃതികൾ: സൂപ്പർമാർക്കറ്റിലെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾക്കു മേൽ മനഃപൂർവ്വം ചുമച്ചു തുപ്പി

സൂപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റിലെത്തിയ യുവതിയാണ് ബേക്കറി, മാംസ ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്കു മേല്‍ ചുമച്ചു തുപ്പിയത്...