പക്ഷിപ്പനി പടരുന്നു; കുമരകത്ത് ഇറച്ചിക്കോഴിക്കും പനി

ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ വിവിധ മേഖലകളില്‍ താറാവുകളില്‍ പക്ഷിപ്പനി കണ്ടതിന് പിന്നാലെ കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലും പനി പടരുന്നു. കുമരകത്ത് ഇറച്ചി