ഫാസ്റ്റ് ആന്‍ഡ്‌ ഫ്യൂരിയസ് താരം പോള്‍ വാള്‍ക്കര്‍ കാറപകടത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ഫാസ്റ്റ് ആന്‍ഡ്‌ ഫ്യൂരിയസ് താരം പോള്‍ വാള്‍ക്കര്‍ കാറപകടത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു.ഒരു ചാരിറ്റി പരിപാടിക്ക് പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങും വഴി ആയിരുന്നു അപകടം.പോളിന്റെ