കേരളത്തിന്റെ റോഡ് ചരിത്രതത്തിലെ നാഴികക്കല്ല്; കുതിരാനിലെ ഇരട്ടതുരങ്ക പാതയിലെ രണ്ടാം തുരങ്കവും കൂട്ടിമുട്ടി: 3 മാസംകൊണ്ട് ഗതാഗത യോഗ്യമാകും

പട്ടിക്കാട്: ദേശീയപാത നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുതിരാനില്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന ഇരട്ട തുരങ്കത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ തുരങ്കവും തുറന്നു. ഇതോടെ കേരളത്തിന്റെ റോഡ്