പാത്രക്കടവ് പദ്ധതി:എതിർപ്പുമായി വനം വകുപ്പ്

പാത്രക്കടവ് പദ്ധതി പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് അനുമതി തേടി കെ.എസ്.ഇ.ബി സമർപ്പിച്ച കത്ത് സംസ്ഥാന വനംവകുപ്പ് തിരിച്ചയച്ചു. പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനാവില്ലെന്ന് സൂചന നല്‍കിയ