പത്തനംതിട്ട നഗരസഭാ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു

പത്തനംതിട്ട:-നഗരത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ കമ്ഫര്‍ട്ട് സ്റ്റേഷനുകള്‍, കുമ്പഴയില്‍ ഷോപ്പിങ് കോപളക്സും പുതിയ ബസ്സ്റ്റാന്‍ഡില്‍ ഓഡിറ്റോറിയം എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് പത്തനംതിട്ട നഗരസഭാ

ഫെബ്രുവരി 17 നു എല്.ഡി.എഫ് പത്തനംതിട്ട മുന്സിപാലിറ്റി ഓഫീസ് ഉപരോധിക്കും.

പത്തനംതിട്ട:- നഗരസഭ ഭരണസമിതിയുടെ അഴിമതി ഭരണത്തിനെതിരെ ഇടതു പക്ഷ ജനാധിപത്യമുന്നണി പ്രക്ഷോഭ സമരങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുന്നു. സമരത്തിന്റ് ഭാഗമായി ഫെബ്രുവരി 17

പത്തനംതിട്ട നഗരസഭ വികസന സെമിനാര് 2014-15 ജനുവരി 9 വ്യാഴാഴ്ച

പത്തനംതിട്ട:- പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി(2012-17) യുടെ ഭാഗമായി പത്തനംതിട്ട നഗരസഭയുടെ കരട് പദ്ധതിരേഖ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള വികസന സെമിനാര്‍ 9