നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഈ ബാങ്കുകളിലാണോ? എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചെക്ക്ബുക്കും പാസ്ബുക്കും ഇന്ന് മുതൽ അസാധുവാകും

നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഈ ബാങ്കുകളിലാണോ? എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചെക്ക്ബുക്കും പാസ്ബുക്കും ഇന്ന് മുതൽ അസാധുവാകും