പര്യന്‍മിത്ര പുരസ്‌കാരം കോഴിക്കോടിന്‌

കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്‌ കീഴിലുള്ള പരിസ്ഥിതി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്‌ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ‘പര്യന്‍മിത്ര’ പുരസ്‌കാരം കോഴിക്കോട്‌ ജില്ലക്ക്‌ ലഭിച്ചു. വിദ്യാലയങ്ങള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച്‌