മുഷാറഫിന് എതിരേയുള്ള വാറന്റ് നടപ്പിലാകുന്നതുവരെ സാധു

മുന്‍പാക് പ്രസിഡന്റ് പര്‍വേസ് മുഷാറഫിന് എതിരേയുള്ള വാറന്റ് അതു നടപ്പാക്കുന്നതുവരെ സാധുവായിരിക്കുമെന്ന് പാക് സര്‍ക്കാര്‍ ഇന്റര്‍പോളിനെ അറിയിച്ചു. വാറന്റിന്റെ കാലാവധി