കരിക്കകം ദുരന്തത്തിന് ഒരുവയസ്. തലേദിവസം വീണ്ടും അപകടം

സ്‌കൂള്‍ വാന്‍ പാര്‍വതിപുത്തനാറിലേക്കു മറിഞ്ഞ് ഏഴു കുട്ടികളുടെ ജീവന്‍ പൊലിഞ്ഞ കരിക്കകം ദുരന്തത്തിന് ഇന്ന് ഒരുവര്‍ഷം തികയാനിരിക്കെ ദുരന്തസ്ഥലത്തിന് ഒരു