പാര്‍ട്ണര്‍ കേരള: ആദ്യദിവസം 1863 കോടിയുടെ പദ്ധതികള്‍ക്ക് താല്‍പര്യപത്രം ഒപ്പിട്ടു

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്തെ നഗരവികസനത്തിന് സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തംതേടി പാര്‍ട്ണര്‍ കേരള സംഗമത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതികളോട് നിക്ഷേപകരുടെ മികച്ച പ്രതികരണം. ആദ്യദിവസം തന്നെ