വിചിത്ര ആചാരങ്ങള്‍; പാര്‍സികളും നിശബ്ദ ഗോപുരങ്ങളും

പി.എസ്. രതീഷ് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ഇറാനില്‍ നിന്നും കുടിയേറി ഇന്ത്യയില്‍ താമസം തുടങ്ങിയ പാഴ്‌സികള്‍ അഥവാ സ്വരാഷ്ട്രിയന്‍ മതവിശ്വാസികള്‍ മറ്റു