പരിയാരം സഹകരണ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ഏറ്റെടുക്കല്‍ സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനം 26ന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

പരിയാരം സഹകരണ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ഏറ്റെടുക്കല്‍ സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനം 26ന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി. ഏറ്റെടുക്കല്‍ സംബന്ധിച്ച്