പരിയാരം, കൊച്ചി മെഡിക്കല്‍ കോളജുകള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നു

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ പരിയാരം, കൊച്ചി സഹകരണ മെഡിക്കല്‍ കോളജുകള്‍ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. രണ്ടണ്്ട് മെഡിക്കല്‍ കോളജുകളുടെയും ആസ്തിയും