കാസർകോട്ടെ റീപോളിംഗിൽ മുഖാവരണം ധരിച്ചെത്തുന്നവരെ പരിശോധിക്കുമെന്ന് കളക്ടർ; ഇതിനായി വനിതാ ജീവനക്കാരിയെ നിയോഗിച്ചു

വോട്ടർമാരുടെ വോട്ടര്‍ പട്ടികയിലുള്ള പേരും തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖയിലെ പേരും ഒരേ പോലെ ആയിരിക്കണം. വിത്യാസമുണ്ടായാൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ല.