10,000 അർദ്ധസൈനികരെ ജമ്മു കാശ്മീരില്‍ നിന്ന് പിന്‍വലിച്ച് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍

കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നും ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 പിന്‍വലിക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് ജോലിചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് ഇവരെ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചയക്കുന്നത്.

വിരമിച്ച അര്‍ധസൈനികര്‍ക്ക്‌ വിമുക്തഭട പദവി

സി.ആര്‍.പി.എഫ്‌, ബി.എസ്‌.എഫ്‌, സി.ഐ.എസ്‌.എഫ്‌, ഐ.ടി.ബി.പി, എസ്‌.എസ്‌.ബി എന്നീ കേന്ദ്ര അര്‍ധസൈനിക സേനകളില്‍ നിന്ന്‌ വിരമിച്ചവര്‍ക്കും വിമുക്തഭടന്‍മാര്‍ക്കുള്ള പദവി നല്‍കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍