22 എഫ് കോട്ടയം ഏപ്രിൽ 13 ന്

പുതുമയുടെ രുചിക്കൂട്ടുകളുമായി മലയാളികളോട് ഒരു ദോശ ഉണ്ടാക്കിയ കഥ പറഞ്ഞ സാൾട്ട് ആന്റ് പെപ്പറിന്റെ സംവിധായകനിൽ നിന്ന് പുതിയ ചിത്രം,22