പഠിപ്പു മുടക്കരുതെന്നു പറയുന്നതു കീഴടങ്ങലാണെന്ന് പന്ന്യന്‍

പണിമുടക്കും പഠിപ്പുമുടക്കും പാടില്ലെന്നു പറയുന്നതു ഭരണാധികാരികള്‍ക്കു മുന്നിലുള്ള കീഴടങ്ങലാണെന്നു സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പന്ന്യന്‍ രവീന്ദ്രന്‍. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചു സമരരീതികള്‍