നവീകരണത്തിന് 35 ലക്ഷം; ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ ടോയ്‌ലറ്റ് നവീകരണം

രണ്ടു ടോയ്‌ലറ്റുകളുടെ നവീകരണത്തിനു പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന്‍ ചെലവിട്ടത് 35 ലക്ഷം രൂപ. യോജനാ ഭവന്‍ ആസ്ഥാനത്തെ രണ്ടു ടോയ്‌ലറ്റുകളാണ് ലക്ഷങ്ങള്‍