കൊറോണയുടെ ആയുസ് തീരുമാനിച്ചു: പണിക്കർ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ നിർണായക വെളിപ്പെടുത്തൽ

പുരാതന ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഗോളങ്ങളുടെ പരസ്പര പ്രതിഭാസങ്ങളെ ഗണിച്ചു രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് വിഷുസംക്രമ ഫലമെന്ന് പണിക്കർ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാരവാഹികൾ പറയുന്നു.