ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് അടിയന്തര സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കണം, പ്രവാസികൾക്കായി നാടൊരുമിക്കണം ;ഹൈദരലി തങ്ങൾ

ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും കോവിഡ്‌19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക്, കെഎംസിസി പ്രവർത്തകരും മറ്റു സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും എല്ലാ പിന്തുണയും സഹായവും