മാലിന്യ നിക്ഷേപം,പള്ളിപ്പുറത്ത് ഹർത്താൽ

വിളപ്പിൽ ശാലയിലെ മാലിന്യപ്രാന്റ് പൂട്ടിയതിനെ തുടർന്ന് മാലന്യങ്ങൾ പള്ളിപ്പുറത്ത് നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള കോർപ്പറേഷൻ  നിലപാടിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു.പള്ളിപ്പുറത്ത് മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ