പാളയം മാർക്കറ്റ് നവീകരിക്കുവാനുള്ള കരാർ പാലാരിവട്ടം പാലം നിർമിച്ചവർക്ക്

പാലാരിവട്ടം പാലം നിർമ്മാണത്തിലെ അഴിമതിയുടെ പേരിൽ ഏറെ പഴി കേട്ടതാണെങ്കിലും ഈ കമ്പനിയെ ഇതുവരെ സർക്കാർ കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നുള്ളതും വസ്തുതയാണ്...