പാലാരിവട്ടം മേല്‍പ്പാലം നിര്‍മ്മാതാക്കളുടെ ചെലവില്‍ പുതുക്കിപ്പണിയും

പാലത്തിനുണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകള്‍ നിര്‍മ്മാണ ഏജന്‍സിതന്നെ തീര്‍ക്കണമെന്നും, അല്ലെങ്കില്‍ അതിനു ചെലവാകുന്ന തുക ഏജന്‍സി തിരികെ നല്‍കണമെന്നും നിര്‍മ്മാണകരാറില്‍ തന്നെ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.