പാലട പായസം മിക്‌സില്‍ തയ്യാറാക്കിയ പായസം കഴിച്ചവര്‍ക്കു അസ്വസ്ഥത; കാലാവധി കുറിക്കാത്ത പായ്ക്കറ്റില്‍ നിരവധി സൂക്ഷ്മജീവികള്‍

പാലട പായസം മിക്‌സില്‍ തയ്യാറാക്കിയ പായസം കഴിച്ചവര്‍ക്കു അസ്വസ്ഥത. തയ്യാറാക്കിയതിന്റെ ബാക്കിവന്ന പായസം മിക്‌സിന്റെ പായ്ക്കറ്റ് പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍ നിരവധി സൂക്ഷ്മജീവികളെ