പാകിസ്ഥാനില്‍ ഇന്ത്യന്‍ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ അറസ്റ്റില്‍

പാകിസ്ഥാനില്‍ 23 ഇന്ത്യന്‍ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ അറസ്റ്റില്‍. സമുദ്രാതൃത്തി  ലംഘിച്ച കുറ്റത്തിന്  പാകിസ്ഥാന്‍ സമുദ്രസുരക്ഷാ ഏജന്‍സി ഭടന്മാരാണ്   ഇന്ത്യന്‍ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ  ഇന്നലെ