രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഉള്ളിപ്പാടങ്ങൾ ഉള്ള മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പാകിസ്താനിൽ നിന്നും ഉള്ളി ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ; പ്രതിഷേധം

കമ്പനിയുടെ ടെൻഡറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കും പ്രകാരം നവംബറിൽ ഉള്ളിയുമായി കപ്പലുകൾ ഇന്ത്യൻ തീരത്തടുക്കും.