വീണ്ടും പാക്കിസ്ഥാന്റെ ആണവ മിസൈല്‍ പരീക്ഷണം

പാക്കിസ്ഥാന്‍ ഒരു മാസത്തിനുള്ളില്‍ അഞ്ചാമതും ആണവ മിസൈല്‍ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു. ഹത്ഫ്7 (ബാബര്‍മിസൈല്‍) വിഭാഗത്തില്‍പ്പെടുന്ന ഈ മിസൈലിന്റെ ദൂരപരിധി 700

പാക്കിസ്ഥാന്‍ വീണ്ടും മിസൈല്‍ പരീക്ഷിച്ചു

ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ രണ്ടാംതവണയും പാക്കിസ്ഥാന്‍ ആണവമിസൈല്‍ പരീക്ഷിച്ചു. ഇന്നലെ വിക്ഷേപിച്ച ഹത്ഫ്8 ആണവ മിസൈലിന്റെ ദൂരപരിധി 350 കിലോമീറ്ററാണ്.