പാക് പഞ്ചാബ് വിഭജിക്കുമെന്നു സര്‍ദാരി

പാക് പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയില്‍ പുതിയ പ്രവിശ്യ രൂപീകരിക്കാനുള്ള നീക്കവുമായി പിപിപി സര്‍ക്കാര്‍ മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നു പ്രസിഡന്റ് സര്‍ദാരി. മന്ത്രി മക്ദും