നിങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കണം; ഇതൊരു പെയിന്റിങ്ങാണ്

ഒരുപക്ഷേ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല, ഇതൊരു പെയിന്റിങ്ങാണെന്നുപറഞ്ഞാല്‍. ഹൈഡെഫിനിഷന്‍ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളെ കടത്തിവെട്ടുന്ന പൂര്‍ണ്ണതയോടെ പെയിന്റിങ്ങുകള്‍ ചെയ്യുന്ന ഈ പെയിന്റിങ്ങുകള്‍ ചെയ്യുന്ന യുവാവിന്റെ