തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു ശേഷം 198 പെയ്ഡ് ന്യൂസുകൾ

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു ശേഷം ഇതുവരെ 198 പെയ്ഡ് ന്യൂസുകൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ  സ്ഥിരീകരിച്ചു.  എന്നാൽ കേരളത്തിൽ നിന്നും പെയ്ഡ് ന്യൂസുകൾ

പെയ്ഡ് ന്യൂസിനും രാഷ്ട്രീയ പരസ്യങ്ങള്‍ക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

വരുന്ന ലോക്‌സഭ ഇലക്ഷനോടനുബന്ധിച്ച് പണം വാങ്ങി രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് അനുകൂലമായി വാര്‍ത്ത പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന പെയ്ഡ് ന്യൂസിനും രാഷ്ട്രീയ പരസ്യങ്ങള്‍ക്കുമെതിരേ കര്‍ശന