സെയ്ഫ് അലീ ഖാന്റെ പത്മശ്രീ തിരിച്ച് വാങ്ങില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തരവകുപ്പ്

സെയ്ഫ് അലീഖാനിൽ നിന്നും പത്മശ്രീ അവാർഡ് തിരിച്ച് വാങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് അറിയിച്ചു. സെയ്ഫ് അലീഖാൻ സിറ്റിഹോട്ടലിൽ