വാർത്താ ഏജൻസിയായ പി.ടി.ഐയിൽ പണിമുടക്ക്

പ്രമുഖ വാർത്ത ഏജൻസിയായ പ്രസ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (പി.ടി.ഐ)യിൽ ജീവനക്കാർ പണിമുടക്കുന്നു.പത്രപ്രവർത്തകരുടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണം സംബന്ധിച്ച് ജസ്റ്റിസ് മജീദിയ