ഗാന്ധിജിയുടെ രക്തം വീണ പുല്‍ക്കൊടിയും മണ്ണും ബ്രിട്ടനില്‍ 17 ന് ലേലം

1948ല്‍ മഹാത്മാഗാന്ധി  വെടിയേറ്റുവീണയിടത്തെ  മണ്ണും അദ്ദേഹത്തിന്റെ  രക്തം വീണപുല്‍ക്കൊടിയും ബ്രിട്ടനില്‍ 17ന് ലേലത്തിന് വയ്ക്കുന്നു.  യൂറോപ്പിലെ  പ്രമുഖ ലേല സ്ഥാപനമായ