സൈന രണ്ടാമത്

ബാഡ്മിന്റണ്‍ ലോക റാങ്കിങ്ങില്‍ ഇന്ത്യയുടെ സൈന നേവാളിന് രണ്ടാം സ്ഥാനം. മൂന്നാം റാങ്കിലായിരുന്ന സൈന പുതിയ റാങ്കിങ്ങിലാണ് ഒരു സ്ഥാനം