ഹരിദത്തിന്റെ ആത്മഹത്യ: ജില്ലാ ജഡ്ജിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഹൈക്കോടതി അനുമതി നൽകി

സമ്പത്ത് കസ്റ്റഡി മരണക്കേസ് അന്വേഷണോദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന സി.ബി.ഐ. എ എസ് പി പി.ജി.ഹരിദത്തിന്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലാ ജഡ്ജിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ