പ്രചരണത്തിൽ പരാതി പി.സി. ജോർജിനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾതന്നെ ഉന്നയിച്ച് പരിഹരിക്കാമായിരുന്നുവെന്ന് കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റ്

പത്തനംതിട്ടയിലെ പ്രചരണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പരാതി പി.സി. ജോർജിനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾതന്നെ ഉന്നയിച്ച് പരിഹരിക്കാമായിരുന്നുവെന്ന് കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് വി.എം.സുധീരൻ . തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞയുടനെ