സാഹിത്യകാരന്‍മാര്‍ തലയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയം പിടിച്ചവര്‍: പി.സി. ജോര്‍ജ്

ഇന്നത്തെ സാഹിത്യകാരന്‍മാര്‍ തലയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയം പിടിച്ചവരാണെന്ന് ഗവണ്‍മെന്റ് ചീഫ് വിപ്പ് പി.സി. ജോര്‍ജ്. മാര്‍ ഗ്രിഗോറിയോസ് സ്റ്റഡി ഫോറം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ