‘വാക്കില്‍ ഗാന്ധിയും മനസില്‍ ഗോഡ്‌സെയും’; ബിജെപിയുടെ ഗാന്ധിസ്മരണയെ വിമര്‍ശിച്ച് അസാദുദീന്‍ ഒവൈസി

'വാക്കുകള്‍ കൊണ്ട് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ വാഴ്ത്തുന്ന ബിജെപിക്കാര്‍ മനസില്‍ പ്രതിഷ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗാന്ധി ഘാതക നായ നാഥുറാം ഗോഡ്‌സെയാണ്. ഗോഡ്‌സെ ഒറ്റവെടിയില്‍