നിപയും പ്രളയവും; പ്രതിരോധത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കരുത്തും ന്യൂനതകളും തിരിച്ചറിയാൻ സഹായകമായി; യുഎൻ വെബിനാറിൽ ആരോ​ഗ്യമന്ത്രി

ഇപ്പോഴും ലോകമാകെ കൊവിഡ് മഹാമാരി വളരുകയാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തലവൻ ടെഡ്രോസ് അഥാനോം വെബിനാറിൽ പറഞ്ഞു.