ഭൂമി തിളയ്ക്കുന്നു; കനത്ത ചൂടില്‍ തിളച്ചുരുകി സംസ്ഥാനത്തെ റോഡുകള്‍

ചരിത്രത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ വേനലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കുടിവെള്ളം കിട്ടാക്കനിയാകുകയും പകല്‍-രാത്രി വ്യത്യാസമില്ലാതെ ജനങ്ങള്‍ ദുരിതം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന