ഓര്‍ഗാനിക് ബസാര്‍; ഇത് പ്രകൃതിയുടെ ചന്ത

പ്രകൃതിദത്തമായ പച്ചകറികളും ഫലങ്ങളും കൃത്രിമ  മരുന്നുകളുടെ സാന്നിധ്യം അശേഷം ഇല്ലാതെ ജനങ്ങളില്‍ എത്തിക്കുകയാണ് ഓര്‍ഗാനിക് ബസാര്‍ എന്ന വിജയകരമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്ന