എയർപോർട്ടിൽ എക്‌സ്ട്രാ ബാഗേജ് ഫീസ് നൽകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ 30 കിലോ ഓറഞ്ച് കഴിച്ചു തീർത്ത യുവാക്കള്‍ ഒടുവിൽ ഓട്ടം പിടിച്ചു

എയർപോർട്ടിൽ എക്ട്രാ ബാഗേജ് ഫീസ് നൽകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ 30 കിലോ ഓറഞ്ച് കഴിച്ചു തീർത്ത യുവാക്കള്‍ ഒടുവിൽ ഓട്ടം