വായിലെ ക്യാന്‍സര്‍ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ ഉപകരണവുമായി ശ്രീചിത്ര തിരുനാള്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോര്‍ മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സസ്

വായിലെ ക്യാന്‍സര്‍ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ ഉപകരണവുമായി ശ്രീചിത്ര തിരുനാള്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോര്‍ മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സസ്