ഓപറേഷന്‍ സാഗര്‍ റാണി: 340 കിലോ പഴകിയ മത്സ്യം പിടികൂടി നശിപ്പിച്ചു

ബായാര്‍, മിയാപ്പദവ്, പൈവളിക, മീഞ്ച, വോര്‍ക്കാടി എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് 340 കിലോ പഴകിയ മത്സ്യം പിടികൂടി നശിപ്പിച്ചത്.

ഓപ്പറേഷൻ സാഗർ റാണി; എട്ടു ദിവസം കൊണ്ട് പിടികൂടിയത് ഒരു ലക്ഷം കിലോ പഴകിയ മത്സ്യം

ഓപ്പറേഷൻ സാഗർ റാണിയുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന പരിശോധനകളിൽ ഒരുലക്ഷം രൂപയുടെ ഉപയോഗ ശൂന്യമായ മത്സ്യം പിടികൂടി.മായം ചേര്‍ത്ത

ഉപയോഗ ശൂന്യമായ 2865 കിലോഗ്രാം മത്സ്യം പിടികൂടി ഓപ്പറേഷൻ സാഗർ റാണി

ലോക് ഡൗണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ മത്സ്യങ്ങളില്‍ മായം ചേര്‍ക്കുന്നുണ്ടെന്ന വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഓപ്പറേഷന്‍ സാഗര്‍ റാണിയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന പരിശോധനകളില്‍