ഓപ്പറേഷന്‍ രുചിയുടെ ഭാഗമായി ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ വിഭാഗം നടത്തിയ റെയ്ഡില്‍ കൊല്ലം ജില്ലയില്‍ അഞ്ച് ഹോട്ടലുകള്‍ പൂട്ടിച്ചു

കൊല്ലം ജില്ലയില്‍ ഓപ്പറേഷന്‍ രുചിയുടെ ഭാഗമായി ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ വിഭാഗം നടത്തിയ റെയ്ഡില്‍ അഞ്ച് മഹാട്ടലുകള്‍ പൂട്ടിച്ചു. കൊല്ലത്തും കൊട്ടാരക്കരയിലുമായാണ് ഹോട്ടലുകള്‍