സിനിമ സാധാരണക്കാരിലേക്കെത്തിക്കാൻ സബ്‌ടൈറ്റിലുകൾ അനിവാര്യമെന്നു ഓപ്പൺ ഫോറം

ലോക സിനിമകളും ഇന്ത്യൻ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ നിർമിക്കപ്പെ ടുന്ന സിനിമകളും സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്കെത്തിക്കാൻ സബ് ടൈറ്റിലുകൾ അനിവാര്യമാണെന്ന് ഓപ്പൺ