ഒ.പി. ചാര്‍ജ് വര്‍ദ്ധന പിന്‍വലിച്ചു

ഒ.പി. ടിക്കറ്റ് ചാര്‍ജ് 5 രൂപയാക്കാനുള്ള തീരുമാനം സര്‍ക്കാര്‍ പിൻവലിച്ചു.സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ  ഒ.പി. ടിക്കറ്റ് ചാര്‍ജ് ഒരു രൂപയാക്കി പുനഃസ്ഥാപിച്ചുകൊണടുള്ള